رویدادها

حضور شرکت نویان گسترش خاورمیانه در سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران

سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران با نگاهی ویژه بر چالش های ورود به بازارهای برون مرزی توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز و با همکاری انجمن سرامیک ایران و خانه معدن ایران در تاریخ اول تا سوم آبان 1396 در هتل المپیک تهران برگزار گردید.